Struktura sądów administracyjnych oraz ich funkcja

Pobierz

2 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych za sądy administracyjne uznaje: a) wojewódzkie sądy administracyjne; b) Naczelny Sąd Administracyjny.. Dziedziny działaniaadministracji sąnaturalnie oddzielone od siebie ze względówmerytorycznych, a w śladza tym oddzieleniem następuje podział organów administracjiSąd Najwyższy wykonuje swoje funkcje w dwóch podstawowych formach: a) rozpatruje środki odwoławcze (przede wszystkim kasacje) od orzeczeń sądowych, b) podejmuje uchwały dotyczące wyjaśnienia wątpliwości prawnych W skład Sądu Najwyższego wchodzą: Pierwszy Prezes SN powoływany przez Prezydenta na sześcioletnią kadencję; prezesi SN, powoływani przez Prezydenta; sędziowie SN, powoływani przez Prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi wojewódzkie sądy administracyjne oraz ustala ich siedziby i obszar właściwości, a także może tworzyć, poza siedzibą sądu, i znosić wydziały zamiejscowe tych sądów.. Drugim dokumentem regulującym sądownictwo administracyjne jest Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r.Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej..

Pozycja ustrojowa sądów administracyjnych została wyznaczona przez ustrojodawcę w art. 175 i 184 Konstytucji RP.

Zajmują się sprawami z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie są zastrzeżone dla innych sądów.. Tworzenie (i znoszenie) wojewódzkich sądów administracyjnych należy do Prezydenta, który na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydaje stosowne rozporządzenie.. Sądem kasacyjnym od wydanych przez nie wyroków jest Naczelny Sąd Administracyjny.. Wyróżniamy: Sądy rejonoweW ich wyniku struktura sądownictwa administracyjnego składa się z wojewódzkich sądów administra¬cyjnych rozpoznających sprawy w pierwszej instancji i Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznającego środki odwoławcze od orzeczeń" tych są¬dów, podejmującego uchwały wyjaśniające zagadnienia prawne, rozpoznają¬cego inne sprawy należące do jego właściwości a także sprawującego nadzór nad działalnością sądów wojewódzkich.Obecna struktura sądów administracyjnych jest efektem reformy z 2002 roku, która .. są WSA oraz ustalane są ich siedziby i obszar właściwości, a także może tworzone i .. Działa on nie tylko w swojej siedzibie w Warszawie, ale także w kilku ośrodkach zamiejscowych..

Wykonywanie funkcji administracyjnych jest aktualnie podstawową metodą zarządzania współczesnym państwem.

Wojewódzkie sądy administracyjne (WSA) Sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają w pierwszej instancji wojewódzkie sądy administracyjne.Sąd administracyjny - sąd kontrolujący działalność organów administracyjnych, w szczególności badający legalność aktów administracyjnych.. Organami Naczelnego Sądu Administracyjnego są: Prezes NSA Zgroma­dzenie Ogólne Sędziów NSA, Kolegium NSA.. Wymiar sprawiedliwości to działalność państwa polegająca na wiążącym rozstrzyganiu konfliktów co do praw, w których przynajmniej jedną ze stron jest jednostka lub inny podmiot podobny, przy użyciu środków przymusu państwowego, przez odpowiednieStruktura sądów dział: Ustrój Sądy oraz Trybunały Konstytucyjny i Stanu są częścią aparatu państwowego.. Stosownie do tych przepisów sądy administracyjne, na czele z Naczelnym Sądem Administracyjnym, sprawują wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej, obok Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i .cie przekształceń ustrojowych Naczelnego Sądu Administracyjnego i jego orzecznictwa, Samorząd Terytorialny 2000 r., Nr 1−2, s. 30).. Podział wojewódzkich sądów administracyjnychWojewódzkie sądy administracyjne pełnią rolę sądów I instancji dla spraw, które leżą w gestii sądownictwa administracyjnego..

Wyroki wydają w imieniu Rzeczypospolitej.Zakres działania sądów powszechnych jest bardzo szeroki.

Obecnie funkcje przewidziane dla sądownictwa admini-stracyjnego wykonuje w całości Naczelny Sąd Administracyjny.. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz do sędziów, urzędników i pracowników tego Sądu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Sądu Najwyższego, a w zakresie w nich nieuregulowanym - przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.. Kontrola ta obejmuje r wnież orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organ w samorządu terytorialnego i akt w normatywnych terenowych organ w administracji rządowej.Ustawa ta szczegółowo opisuje takie zagadnienia, jak właściwość sądów administracyjnych, zasady wyłączenia sędziego z postępowania oraz zasady prowadzenia i uczestnictwa w postępowaniu zarówno przed sądem wojewódzkim, jak i NSA.. Autor: Joanna Sapeta WOS - Wiedza o Społeczeństwie Sądy - władza sądowniczaStruktura organizacyjna Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenie siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu.. Sądy, które muszą być niezawisłe oraz niezależne rozstrzygają spory prawne.. Wojewódzki sąd administracyjny dzieli się na wydziały, które tworzy i znosi Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.. W tym celu powołuje się: sądy powszechne (orzekają w sprawach cywilnych i karnych) oraz sądy szczególne (np. wojskowy, pracy).Zgodnie z art. 184 Konstytucji RP Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej..

Do kompetencji sądów należy rozstrzyganie sporów na podstawie ustaw oraz rozstrzyganie sporów konstytucyjnych.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym działa ponadto Kancelaria Prezesa NSA, Biuro Orzecznictwa oraz Wydział Informacji Sądowej.Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) - organ sądowy sprawujący kontrolę funkcjonowania i bezczynności lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami.Kontroli tej podlegają organy samorządu terytorialnego i zawodowego, terenowe organy administracji rządowej oraz inne podmioty w zakresie wykonywania funkcji .Według ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych do organów wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) zalicza się: a) prezesa sądu; b) zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego; c) kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego.Oct 6, 2021Zgodnie z postanowieniami powyższego artykułu zostało wydane rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2003 r.).. Władza sądownicza sprawowana jest przez wymiar sprawiedliwości.. Są one władzą niezależną i odrębną od innych władz państwowych.. Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.Art.. i funkcje władzy sądowniczej w Polsce.. Taki sąd obejmuje swoim zasięgiem jedno lub kilka województw.. Pracami każdej z Izb kieruje wiceprezes wyznaczony do pełnienia tej funkcji przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.Struktura resortowa Administracja publiczna zajmuje się bardzo wieloma dziedzinami szczegółowymii działaza pomocąogromnej liczby organówi innych podmiotówadministrujących.. W tym świetle sądow-nictwo administracyjne pełni zasadniczą rolę z punktu widzenia49.. Sądy administracyjne wykonują ten obowiązek poprzez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami .pierwszego prezesa sądu najwyższego, prezesa naczelnego sądu administracyjnego oraz ministra sprawiedliwości (wchodząw skład krs z urzędu, na czas sprawowania funkcji), 2. jednej osoby powołanej przez prezydenta rzeczypospolitej, 3. piętnastu członków wybranych spośród sędziów sądu najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów …Struktura i organizacja sądów administracyjnych w Polsce Sąd administracyjny Sąd Administracyjny - pojęcie, kompetencje Sąd kontrolujący działalność organów administracyjnych, bada legalność aktów administracyjnych.. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lutego 1981 r.Struktura..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt