Wnioski do dalszej pracy dydaktycznej

Pobierz

Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w .. pozyskuje opinię o swojej pracy, wykorzystuje wnioski z badań, wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora, wyniki badań, wyniki ewaluacji .pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku 2016/2017.. 4.Doskonalenie wymowy podczas zajęć, zabaw i w mowie potocznej i w każdej sytuacji w przedszkolu i w domu.. Promowanie zdrowego trybu życia, propagowanie sportu, aktywnego wypoczynku i właściwego odżywiania się.. Pytanie kluczowe nr 6: W jaki sposób wykorzystuje Pan/Pani analizę wyników sprawdzianu/egzaminu w swojej pracy?pracy dydaktycznej i innych działaniach podejmowanych .. wnioski do dalszej pracy oraz je upowszechnia.. Zdalne nauczanie Wnioski do pracy 1.Wnioski do pracy wychowawczej w roku przyszłym: W dalszym ciągu, konsekwentnie nagradzać uczniów prezentujących kulturalne zachowania i właściwe postawy.. Cały rok.. Title: SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNEJ .Stąd wynikają wnioski do dalszej pracy z młodzieżą uzdolnioną matematycznie.. 3.Zaj.korekcyjno-kompensacyjne w zakresie poprawnej wymowy.. NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZK.. Rekomendacje: *Kontynuować pracę na tym samym poziomie, dbać o zaspokajanie potrzeb edukacyjnych ido protokołu nr 1/2020 Rady pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Bochni z dnia 04.03.2020 r. ANALIZA I WNIOSKI Z PRZEBIEGU PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ I INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W GRUPIE III 4 i 5-cio latki Wychowawcy: mgr Katarzyna Cieśla, mgr Agnieszka ZającWnioski do dalszej pracy - poziom podstawowy: Podczas przygotowania młodzieży do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym należy: dwiczyd umiejętnośd określania kontekstu wypowiedzi w obszarze rozumienie ze słuchu doskonalid umiejętnośd określania głównej myśli tekstu w obszarze rozumienie wypowiedzi pisemnychWnioski do pracy wychowawczej z poprzednich lat szkolnych..

Motywować uczniów do systematycznej pracy.

2.Udział w zajęciach logopedycznych.. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY Rekomendacje Zmiany, które należy wprowadzić w procesie analizy wyników sprawdzianu wynikające z przeprowadzonej ewaluacji: Wnioski 1.. 2.Które ścieżki edukacyjne były najczęstszym przedmiotem w pracy na lekcjach?. Uczniowie nie potrafią posługiwać się podstawowym zasobem środków językowych ( leksykalnych oraz gramatycznych) - Aby poprawić wynik dotyczący tych umiejętności należy podczas pracy z uczniami wzmocnić nacisk na znajomość struktur leksykalno - gramatycznych różnych zakresówV.. Podnieść rangę pracy w Samorządzie Uczniowskim; uświadamiać uczniom konieczność prezentowania wzorowej postawy uczniowskiej jako członka RSU.własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki.. za …… semestr ……………………roku.. Będzie zachowywała normy panujące w szkole.Czy wnioski z analizy uwzględnia Pan/Pani w dalszej pracy dydaktycznej?. Wnioski z diagnozy: W dalszej pracy z klasą należy: zwrócić baczniejszą uwagę na zadania obliczeniowe stosowane wegzaminów próbnych, testów diagnostycznych.. Jeżeli ten obszar będziemy rozwijać to myślę, że dziewczynka poczuje wewnętrzny spokój i chętniej będzie brała udział w zajęciach grupowych, a nie tylko indywidualnych..

Indywidualizować pracę uczniów 5.wnioski: 1.

przedmioty, klasy:inne zlecone zadania: stopień awansu zawodowego ( w przypadku ubiegania się o kolejny stopień, proszę, podać etap ).Wnioski do dalszej pracy z 2019/2020 r. 4.. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią.. Podejmowane sq dziatania wychowawcze majqce na celu eliminowanie zagrozeh oraz wzmocnienie wtasciwych zachowah.WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: "Sercem na świat" - przeprowadzenie cyklu zajęć (raz w miesiącu) kształtujących postawę empatii i solidarności z krajami, które dotykają kryzysy humanitarne (wojny i katastrofy naturalne) oraz zaangażowanie do działań na rzecz lepszego świata.. n-leWnioski do dalszej pracy: Należy stosować ćwiczenia usprawniające poprawną pisownie; znajomość części mowy; Usprawniać znajomość tabliczki mnożeniaWNIOSKI DO PRACY PO ANALIZIE WYNIKÓW NAUCZANIA.. Wszelkiego rodzaju wnioski nasuwające się w trakcie analizy są zapisane i realizowane przez wszystkich nauczycieli.. Należy nadal kontynuować analizę wyników sprawdzianu próbnego i zewnętrznego zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym.. Rozwijać umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz wykorzystywania ich w procesie zdobywania wiedzy.. Autor Wniosek Lekcje, na których będzie realizowany p. mgr B. Lisik Doskonalenie umiejętności obliczania ułamka z liczby całkowitej oraz zamiana jednostek matematyka (kl. V) p. mgr B. Lisik.Wnioski do dalszej pracy..

Zespoły opracowują wnioski, które są wdrażane do dalszej pracy.

Renata ZemłoSPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA.. Wykorzystywać programy multimedialne do nauki na zajęciach fabryki wiedzy 4.. OBSZAR: 5.. Doskonalenie mowy i wymowy dzieci.. • Należy rozwijać społeczną sferę u dzieci, szczególnie związaną z funkcjonowaniem w grupie oraz emocjonalną sferę związaną z radzeniem sobie z przeżywaniem emocji wwniosków do dalszej pracy z dziećmi.. do rozwijania umiej?tnosci dzieci.. (próby dzielenia radości innych).. A.Dz.-N. Wszyscy.. Zachęcanie uczniów do rozwijania własnych zainteresowań, indywidualnych uzdolnień i umiejętności.Wnioski do dalszej pracy: - W dalszym ciągu wdrażanie dzieci do samoobsługi.. Wniosek: Szkoła posiada adekwatną do potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniającą specyfikę jej pracy koncepcję pracy.. Analiza planowania pracy wychowawczo - dydaktycznej c) Arkusze monitorowania stopnia realizacji podstawy programowej .. kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.Wdrozone wnioski przyczyniaj^ si?.

Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy: • Należy wzmacniać mocne strony grupy.

Wnioski do dalszej pracy: .. (data) (podpis nauczyciela) * niepotrzebne skreślić.. Na zajęciach koła należy stworzyć taką atmosferę, aby poczuli się oni jego współgospodarzami i współorganizatorami a nie byli nadal uczniami siedzącymi w ławkach, oczekującymi aż ich nauczyciel wyrwie do odpowiedzi.. Badania przesiewowe dzieci - logopeda.. Rozwijać umiejętności porozumiewania się i zdolności rozumowania.. - Wdrażanie dzieci do sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadańAnalizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy dokonuje samooceny własnej pracy z wykorzystaniem opinii uczniów, rodziców i innych nauczycieli; uwzględnia wnioski zWNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: 1.. Analiza wyników sprawdzianów, testów, diagnoz, pozwala również nauczycielom na wymianę doświadczeń.. - Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, gratulowanie wygranej koledze.. Należy przedstawićWNIOSKI DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 .. gimnazjum, umożliwienie dostosowania organizacji metod pracy dydaktycznej i merytorycznej w .. Dzieci sq wdrazane do samodzielnosci w podejmowaniu roznorodnych aktywnosci na rzecz wtasnego rozwoju..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt