Karta charakterystyki nitroceluloza

Pobierz

Substancje Nie dotyczy.. Przechowywać z dala od środków spożywczych.Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 13.03.2014 Aktualizacja: 12.03.2014Numer wersji 114 38.0.28 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa · 1.1 Identyfikator produktu · Nazwa handlowa: MOTIP MATT BLACK 500 ML · Numer artykułu: 04006strona: 1/12 Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 18.10.2021 Aktualizacja: 18.10.2021Numer wersji 10 (zastępuje wersję 9) 53.1.22 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa · 1.1 Identyfikator produktu · Nazwa handlowa: SCANIA BLACK PAINT 400 ML · Numer artykułu: SCAN003 · 1.2 Istotne zidentyfikowane .KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Numer katalogowy 109717 Nazwa wyrobu Ołów test Metoda: fotometryczna 0.010 - 5.00 mg/l Pb Spectroquant Pb-1 Karty Charakterystyki według numerów katalogowych są dostępne również na stronie .. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.. Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy Nie stwierdzono.Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2019-01-23] Globalnie zharmonizowany system .. Jest surowcem w przemyśle włókienniczym, papierniczym, a także w produkcji materiałów wybuchowych (nitroceluloza), lakierów oraz tworzyw sztucznych.strona: 1/9 Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 01.09.2016 Aktualizacja: 01.09.2016Numer wersji 1 42.1.1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa · 1.1 Identyfikator produktu · Nazwa handlowa: Wilckens Granit Acryl LM- Farbtöne · 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz .Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Pary mog ą wywoływa ć uczucie senno ści i zawroty głowy..

Mieszaniny Identyfikator produktu1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Carl Roth GmbH + Co KG Schoemperlenstr.

Data / zaktualizowano: 21.08.2018 Wersja: 6.0 Produkt: Uvinul 3035 (ID nr 30051837/SDS_GEN_PL/PL) Data wydruku 22.08.2018 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Chcesz poznać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami: Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas.. Data / zaktualizowano: 24.06.2022 Wersja: 11.1 Data poprzedniej wersji: 07.06.2022 Poprzednia wersja: 11.0 Data / Wersja pierwsza: 27.05.2008 Produkt: DC-150 (ID nr 30289606/SDS_GEN_PL/PL) Data wydruku 25.06.2022Karta charakterystyki Strona: 1/15 BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr.. Rozporządzenie 1272/2008Flam.. PIERWSZA POMOC Skażenie przez inhalacjęKarta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA MULTISPRAY EMALIA CERAMICZNA .. Nitroceluloza⁽¹⁽ Klas.. H319 Działa drażniąco na oczy.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Aktualizacja 10.01.2019 Wersja 12.1 .. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Firma Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Niemcy * Tel: +49 6151 72-2440 Wydział Odpowiedzialny LS-QHC * e-mail: · 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny · Opis:Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami..

Identyfikator produktu UFI: MY91-N3TE-Y00K-4QH7 1.2.Przejdź na stronę Baslac, aby pobrać aktualne karty charakterystyki.

· Składniki niebezpieczne: CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 Reg.nr.. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.. Pobierz karty.. Wyszukaj Karty Techniczne .. Zwroty wskazujące środki ostrożności P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.. Strona 3 z 35 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeniaKarta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 05.12.2018 Aktualizacja: 05.12.2018 Nazwa handlowa: Aerosol NC (ciąg dalszy od strony 1) 48.0.7 octan butylu · Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H222-H229 Skrajnie łatwopalny aerozol.. Z chęcią odpowiemy na interesujące Ciebie zagadnienie.SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:Karta charakterystyki Strona: 1/16 BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr.. KARTA CHARAKTERYSTYKI VIVIDTMLATERAL FLOW NITROCELLULOSE MEMBRANE (LFNC) Zidentyfikowane zastosowania Membrana Vivid LFNC jest przeznaczona do stosowania jako membrana diagnostyczna.KARTA CHARAKTERYSTYKI 1..

Palenie wzbronione.Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE (Ciąg dalszy) A.-Techniczne aspekty przechowywania.

Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki.. 4.3.Karta charakterystyki DINOL GmbH DINITROL 6900 Spray Data aktualizacji: 15.12.2020 Numer materiału: 34057 Strona 1 z 15 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa DINITROL 6900 Spray 1.1.. B.-Ogólne warunki przechowywania.. Składniki / zanieczyszczenia produktu stwarzające zagrożenie: Nazwa chemiczna % m/m Numer CAS Numer ONZ (UN) NumerKarta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 18.11.2021 Numer wersji 54 (zastępuje wersję 53) Aktualizacja: 05.10.2021 53.2.1 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa · 1.1 Identyfikator produktu · Nazwa handlowa: SCANIA BUMPER SPRAY 400 ML · Numer artykułu: SCAN001KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporz ądzenia: 02.03.2011 Data aktualizacji : 01.06.2017 Numer: SDS_10_10 Strona: 2 z 10 Wersja: 3 ACRYLIC TOPCOAT LAKIER AKRYLOWY: BIAŁY POŁYSK, CZAR NY POŁYSK, CZARNY MAT, CZARNY SATYNOWY SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.1..

1: H228 - Niebezpieczeństwo 2,5 - <5 %Nazwa handlowa:Filtr membranowy, nitroceluloza 0,45 mikrona / Ø 90 mm (ciąg dalszy od strony 1) 40.0.6 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H228 Substancja stała łatwopalna.

Nie używać do wchłaniania trocin lub innych łatwopalnych absorbentów.Emalia nitrocelulozowa ogólnego stosowania "NITROMAT" matowa jest mieszaniną żywicy nitrocelulozowej i poliestrowej oraz pigmentów, wypełniaczy, dodatków uszlachetniających oraz rozpuszczalników, która tworzy powłokę dekoracyjną.. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 IDENTYFIKACJA PREPARATU .. Nitroceluloza 5 - 10 9004-70- - 603-037-01-3 F; R11 Izopropanol 1 - 5 67-63- 200-661-7 603-117-00- F; R11 ¦ Xi; R36 R67 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt