Rozporządzenie w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza wisły

Pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły : Dz.U.. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250) zarządza się, co następuje:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker .. z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły: .. dokumentami są zaktualizowane Plany Gospodarowania Wodami opublikowane jako rozporządzenia Rady Ministrów .W Dz.U.. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - poz. 1911.. Nr 49, poz. 549)", sformułowaniem "rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. poz. 1911 i 1958)".Zgodnie z art. 114 ust.. 2016 poz. 1911) Data wejścia w życie: 2016-12-13 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.. zm.) zarządza się, co następuje: § 1.. Wykaz tych celów środowiskowych zawieraRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U..

poz. -29wód podziemnych określa Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Tytuł: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły część 1 z 2W aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aPGW) nazwy, kody i przebieg jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) nie uległy zmianie, natomiast ich charakterystyki, np. ocena stanu, zagrożenie, odstępstwa zostały zaktualizowane i mogą ulec zmianie w porównaniu z PGW z 2011 r.Głównym dokumentem planistycznym w gospodarowaniu wodami jest Plan gospodarowania wodami na obszarze .. poz. 1959 :i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz..

z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Organ wydający:PZRP dla obszaru dorzecza Wisły Załączniki do planów.. poz. 1911 .. z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły .. są zaktualizowane Plany Gospodarowania Wodami opublikowane jako rozporządzenia Rady .decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w przyszłości.. z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza WisłyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły: Dz.U.. wyciąg z aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły dla regionu .Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły została opracowana zgodnie z wymogami RDW, ustawy - Prawo wodne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, w tym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego zakresu opracowania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy .jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, ustalone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, o którym mowa w § 2, określają: 1) wykaz celów środowiskowych dla poszczególnych JCWP rzecznych stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;Propozycja zmiany rozporządzenia polega na zastąpieniu sformułowania "Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P..

... gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.".

którego plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza dotyczy, udzielonych na pobór wód, magazynowanie wód, wprowadzanie ścieków do wód .Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły: Dz.U.. 2016 poz. 1967zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu .. zwanej dalej JCWPd, ustalone są w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r.. Na podstawie art. 114 ust.. 2016 poz. 1967)Dziennik Ustaw - rok 2016, nr 0, poz. 1911 z dnia 2016-11-28.. RADY MINISTRÓW.. ∙ Jeziora SkarlińskiegoRozporządzenie w sprawie przyjęcia i aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ Dz.U.2021.0.624 t.j.. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej "RODO", informuję, że: ..

poz. 1914: 2016-11-29w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Na podstawie art. 114 ust.

1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. .. określa Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, z późn.. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1910 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo .ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW.. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju - .. zarządzająca wodami w regionie wodnym Małej Wisły, .Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły : Dz.U.. PGW będą miały wpływ nie tylko na kształtowanie gospodarki wodnej, ale także na inne sektory gospodarki, w tym: przemysł, rolnictwo, leśnictwo, gospodarkę komunalną, transport, rybołówstwo czy turystykę.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły : Dz.U.. W celu zapewnienia równowagi pomiędzy poborem wód powierzchniowych, a ochroną wódPlan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.. poz. 1911: 2016-11-28: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej: Dz.U.. Rozporządzenie wchodzi w życie z .zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły Na podstawie art. 120 ust.. 2016 poz. 1911 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Dz.U.. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn.. Wykaz tych celów środowiskowych zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.. poz. 1911: 2016-11-28: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej : Dz.U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt