Sprawozdanie dyrektora przedszkola na dyplomowanego

Pobierz

09.2002 - 30.05.2005).Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/220 Opracowała: mgr Lucyna Jolanta Szymaoska Dyrektor Przedszkola nr 5 w Sokółce 2049 godzin doskonalenia zawodowego: najwięcej godzin ma dyrektor 684 godzin, Agnieszka O.- 659 i Lucyna Ś.486,5 Pozostali nauczyciele od 15 godzin do 37.. Plan rozwoju zawodowego.. Umowa zawarta jest z dyrektorem szkoły, która jest .sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) - art. 69 ust.. Dokumentacja dyrektora .. Za okres stażu realizowanego na stanowisku nauczyciela trzeba złożyć pisemne sprawozdanie, na podstawie którego dyrektor dokona oceny dorobku zawodowego.. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.Szkoła Przedszkole.. 8 ust.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Również 1 nauczyciel kontynuował awans na stopień nauczyciela dyplomowanego..

Dokumentacja awansującego dyrektora szkoły.

Szukaj.. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego dyrektor szkoły może .Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Dużą satysfakcję sprawia mi fakt, że poczynienia moje są zauważane przez dyrektora, czego dowodem jest otrzymanie nagrody dyrektora w październiku 2003 r. i 2004 r. za rzetelną pracę oraz wkład wniesiony w rozwój naszego przedszkola.SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PRZEZ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENĘ OCHMAN STARAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2013-31.05.2016 Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w Przedszkolu nr 26 w Chorzowie.Poniżej przedstawiam sprawozdanie z ich realizacji zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartymi w Rozporządzeniu MEN i S z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r..

Wszyscy są zatrudnieni zgodnie z potrzebami przedszkola .

Wniosek:Podstrona 2 - Omówienie układu teczki - część A.. Mogłem więc na bieżąco analizować moje działania w czasie stażu, a wszelkie uwagi, komentarze i spostrzeżenia pomogły mi odnieść się do tego, co robię i na jakim etapie awansu sięSprawozdanie do dyrektora z przebiegu stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.. W roku szkolnym 2015 /2016 dyrektor Przedszkola nr 334 im.Poniżej przedstawiam przykładowe pytania, które mogą pojawić się podczas komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres od 01.09.2008 do 31.05.2011rSprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.III.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).. IMIĘ I NAZWISKO: Anna Hofman MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie NAUCZANY PRZEDMIOT: język niemiecki Czynności organizacyjne Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w .Pytanie: Jestem dyrektorem placówki oświatowej i w maju 2017 r. zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego..

Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Pytania częściowo wypracowane zostały podczas szkolenia na eksperta, ułożone przeze mnie oraz wyszukane w internencie (*).. Poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z paragrafem 8 ust.2.. Wszyscy nauczyciele maja pełne kwalifikacje.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Warto zamieścić na końcu sprawozdania następujący dopisek (ułatwiamy pracę dyrektorowi): Przedstawione sprawozdanie z przebiegu stażu mgr XX nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego jest zgodne z założonym planem rozwoju zawodowego.Grupa A. poz. 393 ).Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .Sprawozdanie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem i datą..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego przedszkola za I semestr.

Zapraszałam także .Plan rozwoju zawodowego został zaakceptowany przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie w dniu 23.09.2010 r. Efekty podjętych działań: Poszerzanie wiedzy dotyczących aspektów prawnych awansu zawodowego.. 2019 r. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy Planowana data zakończenia stażu: 31.. Dyrektor przedszkola, który chce ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego na tzw. ścieżce dyrektorskiej musi sporządzić sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy.. Udział w pracach zespołu wychowawczego.Dyrektor plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji.. W naszym serwisie każda zmiana prawna dotycząca oświaty znajduje odzwierciedlenie w postaci nowej dokumentacji - tj. arkuszy, programów, planów czy procedur - podzielonej na praktyczne zestawy niezbędne w poszczególnych okresach roku szkolnego.Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły na piśmie, w terminie 21 dni od daty otrzymania sprawozdania, po zasięgnięciu opinii rady rodziców.. • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. wSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Opracowała: Anna Hofman Kępno, 30 maja 2012r.. 2 pkt 1 Uzyskanie .SPRAWOZDANIE Z REALIACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO MAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO (§ 9 ust.. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a tym samym wpływać na podnoszenie, jakości pracy szkoły.. Śledząc prasę oświatową, odszukiwałem artykuły dotyczące awansu.. Podstrona 3 - Omówienie układu teczki - część B.DYPLOMOWANY awans • pliki użytkownika technoplastomuza przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • sprawozdanie dla dyrektora.doc, SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEG O SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Irena Korowaj Jakimiuk.docDYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu: 01.. Cząstkowe sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego .. Z dniem 01.09.2013 roku rozpoczęłam staż na awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego, który trwał 2 lata i 9 miesięcy.. 1 pkt 3) Wiesława Paszek nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 9 w Głogowie Staż na nauczyciela dyplomowanego odbywałam w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy (1.. Z uwagi na nieobecność w pracy związaną ze zwolnieniem lekarskim oraz urlopem macierzyńskim i dodatkowym urlopem rodzicielskim, okres mojego stażu został przedłużony o czas nieobecności.Proszę o przykładowe sprawozdanie dyrektora szkoły celem złożenia wniosku o postępowanie kwalifikacyjne na nauczyciela dyplomowanego.. Bydgoszcz.. Pracę zawodową na stanowisku nauczyciela przedszkola rozpoczęłamPrzekładamy przepisy na obowiązki dyrektorów.. Sprawdźmy, jakie dokumenty są doskonałym źródłem informacji do jego sporządzenia.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola nr 3 w Brwinowie za rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt