Karta charakterystyki rozpuszczalnik ftalowy

Pobierz

Wyroby konfekcjonowane są w atestowanych opakowaniach plastikowych oraz metalowych o pojemnościach: 0.5l 1l 5l 10l 20l 30lKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w obowiązującym brzmieniu IZOHAN DYSPERBIT 4.2.. Data sporządzenia: 15.10.2003.. Mieszanina rozpuszczalników węglowodorowych.Rozcieńczalnik Ftalowy PRO-STO Str.1 / 11 KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 Data sporządzenia: 04.2015 Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. 1.1 Identyfikator produktuKarta charakterystyki; Rozpuszczalnik benzynowy: Pobierz: Rozpuszczalnik ftalowy ogólnego stosowania: Pobierz: Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: Pobierz: Rozpuszczalnik lakowy: Pobierz: Rozpuszczalnik nitro: Pobierz: Transol D2 (Rozpuszczalnik do mycia i odtłuszczania powierzchni) PobierzInformacje dla lekarza Personelowi medycznemu udzielającemu pomocy pokazać kartę charakterystyki, etykietę lub opakowanie.. Przedstawione próbki kolorów mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktu (w zależności od rodzaju i .Rozpuszczalnik ftalowy na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje.. Data aktualizacji: 06.2009.. W. Pileckiego 5.. Producent: ROZPUSZCZALNIK FTALOWY.. H335 - Mo że powodowa ć podra żnienie dróg oddechowych.ROZPUSZCZALNIK FTALOWY Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu:ROZPUSZCZALNIK FTALOWY 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:Karta charakterystyki substancji chemicznej - rozpuszczalnik_ftalowy Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 2 of 8 Butan-1-ol WE: 200-751-6 CAS: 71-36-3 Indeks: 603-004-00-6 Nr rej..

Rozpuszczalnik do farb i lakierów ftalowych ogólnego stosowania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą oraz kontaktu!. Identyfikator produktu.. Rozcieńczalnik należy dodawać do wyrobu małymi porcjami, stale mieszając, aż do uzyskania lepkości roboczej.. Unieszkodliwić wszystkie źródła zapłonu.KARTA CHARAKTERYSTYKI.. k. ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków tel .. Zdjęcia niektórych produktów nie są dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistości.. PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO.. H315 - Działa drażniąco na skórę.KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja: 2.1 01.10.2014 Data aktualizacji :02.10.2017 Strona/stron 2/14 Nazwa: ROZPUSZCZALNIK FTALOWY Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH wg Rozporządzenia (WE) nr.. Szczególne sposoby leczenia Leczenie objawowe.. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI/PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Karta Charakterystyki zostaa sporzdzona zgodnie z Zacznikiem II do Rozporzdzenia (WE) nr 1907/2006 oraz Dz. U. ALKILAK - lakier ftalowy modyfikowany ogólnego stosowania MSDS PL 01 / PL Wersja 2 Data wydruku 2008-08-11 Data aktualizacji 03-07-08 3/10 6.Informacje z karty charakterystyki: Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane; Zastosowania zidentyfikowane: rozpuszczalnik, rozcieńczalnik Zastosowania odradzane: nie określono: Własności fizyczne i chemiczne; Wygląd: stan fizyczny: ciecz kolor: bezbarwna Zapach: charakterystyczny Gęstość względna: ok. 0,8 g/cm3 (20˚C)KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 - Polska: Inne sposoby identyfikacji:Niedostępne..

RF -01 Rozpuszczalnik do farb i lakierów ftalowych ogólnego stosowania.

"VOKE" Wojciech Pąk.. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.. 1272/2008Rozcieńczalnik Ftalowy Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Działać zgodnie z Wewnętrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisującymi postępowanie w razie wypadków i innych sytuacji awaryjnych.. Nazwa produktu: Zastosowanie.. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA.. IDENTYFIKACJA PRODUKTU I PRZEDSIĘBIORSTWA.. Straż Pożarna: 046/862-29-26.. ROZCIEŃCZALNIK FTALOWY —OFOfl Sp.. Zobacz pełną ofertę producenta.. 046/862-23-70KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Nazwa Handlowa: Producent: Adres: Telefon/Fax.. ul. Wielkie Lniska 29, 86-302 Grudziądz +48 508 355 397 .1.3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: Dragon Poland Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą Sp.. Elementy oznakowania Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: Piktogramy: Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H226 - Łatwopalna ciecz i pary.. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzaneALKILAK - lakier ftalowy modyfikowany ogólnego stosowania KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 2015/830 - Polska: Inne sposoby identyfikacji:Niedostępne..

NAZWA HANDLOWA: ROZPUSZCZALNIK FTALOWY 1.2.Rozpuszczalnik ftalowy - Karta Charakterystyki Mieszaniny Strona 6 z 9 11.

Produkt w formie cieczy.. SKŁAD l INFORMACJA O SKŁADNIKACH.. Charakterystyka produktu: rozcieńczalnik do farb i lakierów.. Data sporządzenia:08.1999.. 05-870 Błonie, ul. Traugutta 1a.. : +48 12 625 75 00 ; +48 12 623 80 80; fax: +48 12 637 79 30 e-mail: wykorzystuje pliki cookies.. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; może powodowaćRozpuszczalnik Ftalowy - Karta Charakterystyki Strona 2 z 15 2.2.. Identyfikator produktu.. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia W przypadku dostania się do dróg oddechowych Nie są przewidywane.. MZ z dnia 14 grudnia 2004r.. Strona 2 z 12 H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Zagrożenia dla zdrowia Produkt jest szkodliwy.. Przed użyciem przeprowadź próbę na małej ilości produktu.Rozcieńczalnik ftalowy Opis Wysokiej jakości produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, bitumicznych oraz pokostów.. SEKCJA 5.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO.. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.. IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa substancji - ROZCIEŃCZALNIK Ftalowy..

1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres e-mail osobyDragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.

Stosowany do mycia pędzli i narzędzi oraz elementów zabrudzonych podczas malowania.. Zakład produkcyjny Radchem.. KARTA CHARAKTERYSTYKI ROZPUSZCZALNIK FTALOWY Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji : 20.04.2016 Wersja PL: 5.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem Komisji UE 2015/830 z dnia 28.05.2015r.. W przypadku kontaktu ze skórą Nie są przewidywane.Rozcieńczalnik przeznaczony jest do rozcieńczania lakierów, emalii, i farb ftalowo- karbamidowych oraz do mycia narzędzi i urządzeń malarskich.. Informacje toksykologiczne.. Rozpuszczalnik Ftalowy PRO-STO 1.2.. Zastosowanie - Rozpuszczalnik / Rozcieńczalnik.. ZAKŁAD PRODUKCYJNY "DOREX"Karta charakterystyki Szczegóły produktu Właściwości Sposób użycia Przeznaczony jest do rozcieńczania ftalanów-czynników powłokotwórczych, wyrobów ftalowych, olejnych i bitumicznych oraz do mycia narzędzi.. Nazwa produktu: ROZPUSZCZALNIK FTALOWY..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt