Cel pracy licencjackiej studium przypadku

Pobierz

Pracę drukujemy tylko i wyłącznie w 1 egzemplarzu dwustronnie - miękka oprawa, w kolorze wraz z raportem JSA oraz oświadczeniami 2. czcionka - Times New Roman 3. rozmiar czcionki - 12 punktów 4. odstęp między wierszami - 1,5 wiersza 5. margines na oprawę - 3 cm 6.Wstęp do pracy licencjackiej lub magisterskiej ma przeważnie objętość od 1 do 3 stron maszynopisu znormalizowanego.. Całość niniejszej pracy zamyka rozdział III, w którym przedstawiłam studium przypadku oraz proces pielęgnowania osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym.Należałoby raczej napisać, że celem jest ZBADANIE.. Opis przypadku 2.1 Cel pracy i post ępowanie badawcze 2.2 Przedstawienie wyników bada ń metoda studium przypadku 3.. Wróćmy jednak do kwestii, jaką jest podsumowanie pracy licencjackiej, czy też magisterskiej.Studium indywidualnego przypadku dziecka z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim.. Zakończenie powinno stanowić podsumowanie rozdziałów teoretycznych.. Promotorem pracy licencjackiej może być pracownik naukowy uczelni legitymujący się prawem wykonywania zawodu pielęgniarki.. Model opieki pielęgniarskiej 4.. Zwykle są to sytuacje bądź zjawiska nietypowe, niecodzienne, odbiegające od normy.. Cel pracy Cel pracy wynika z tematu pracy licencjackiej, odpowiada na pytanie, po co prowadzone są badania w omawianym zakresie..

Merytoryczna ocena pracy.

W badaniach grupowych nietypowe zachowania, które zdarzają się niezwykle rzadko nie są analizowane.. Przedmiotem tej pracy jest studium przypadku ucznia niesłyszącego.Wprowadzenie.. Tutaj mała dygresja.. Co możesz zbadać: wizerunek bądź osobowość konkretnych osób,Praca licencjacka, praca magisterska czy też innego rodzaju praca naukowa, powinny bazować na jasno określonym celu/celach oraz na postawionej przez Was tezie ( w przypadku prac badawczych).. Omówienie i wnioski 4.. Powinna to być praca badawcza lub analityczna.. Problem analizowany w pracy nie jest adekwatny dla kierunku studiów.. Dam Ci także przykładowe studia przypadku, abyś szybciej napisał swoją pracę.7.1.. Cel ten jest zgodny z tematem pracy i poprawny w ramach tematyki omawianych zagadnień .towarzyszy MPD.. Ma to na celu poszerzanie wiedzy związanych z daną dziedziną nauki.. Sformułowanie celu Cel pracy został sformułowany we wstępie wprost lub w postaci skonkretyzowanej hipotezy głównej lub pytania badawczego.. Ocena formalnej strony pracy (poprawność językowa, odsyłacze) 7.. Najlepiej jeśli każdy rozdział opiszesz w 3-4 zdaniach..

Cel pracy 2.2.

Zasady wydawania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż dwa semestry przed planowanym .2.. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł.. Można zatem powiedzieć, że studium przypadku jest analizą wyjątków od reguły.Układ pracy dla obszarów bada ń społecznych: 1.. Teren, organizacja i przebieg badań 2.5.. Standardowy układ pracy dyplomowej obejmuje kolejno następujące po sobie elementy:Praca kazuistyczna/Studium przypadku wstęp cel opisu przypadku opis (dane ogólne: sytuacja rodzinna, wiek, zawód, rodzaj pracy itp.; wyniki badania fizycznego, opis stanu psychicznego, zasadnicze objawy) przebieg leczenia, dyskusja (zawierająca omówienie i komentarze) wnioski, piśmiennictwopracy licencjackiej i magisterskiej?. Wykaz tabel 8.. Kolejno przystąp do wyciągania i formułowania wniosków.7.1.. Nie dopuszcza się możliwości zespołowego wykonywania pracy dyplomowej.. Wcale nie musi być specjalnie ambitny, pamiętaj że praca dyplomowa jest po to, by uzyskać tytuł zawodowy, nic więcej, nic mniej.Dobrze jeśli udało Ci się zrealizować cel pracy.. Charakterystyka doboru metod.. Recenzentów prac dyplomowych wyznacza Dziekan Wydziału..

Zgodność treści pracy z tematem.

AneksWymogi redakcyjne dotyczące pracy licencjackiej 1.. Chciałbym Ci teraz opowiedzieć o przypadku jednego studenta, który pisał pracę, w której starał się wykazać związek między wiedzą o historii Polski a poziomem deklarowanego patriotyzmu.III.. Ciężko jest napisać rozdział badawczy ze studium przypadku, nie mając jego dobrego wzoru lub inspiracji.. Wnioski 6.. Piśmiennictwo 7.. W rzeczywistości jednak metoda ta jest bardzo przydatnym sposobem rozwiązywania nie tylko problemów naukowych, ale również praktycznych.Praca licencjacka musi mieć charakter studium przypadku -typu case study; praca kazuistyczna.. Cel musi być też podany konkretnie, inaczej na obronie będzie ciężko Ci udowodnić, że cel ten osiągnąłeś.. SPIS TREŚCI: .. Celem pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim jest wszechstronny rozwój zgodny z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi oraz przystosowanie ich do życia i do pracy w .. KRYTERIA OCENY PRACY DYPLOMOWEJ 1.. Cel pracy Cel pracy wynika z tematu pracy licencjackiej, odpowiada na pytanie, po co prowadzone są badania w omawianym zakresie.. Studium przypadku, mimo ogromnej popularności, jest krytykowane - jako jego wady wskazuje się brak rzetelności naukowej i solidnych podstaw do generalizacji wniosków..

Kłopoty z celem pracy na przykładzie historii analizy ankiet.

W tym wpisie pokażę Ci przykłady studiów przypadku z 18 kierunków studiów.. Uwierz mi, lepiej zrealizować cel pracy niż go nie zrealizować.. Celem w pracach opartych o zindywidualizowane studium przypadku jest opisanie aktualnej sytuacji, w której znajduje się badany podmiotCele: - wspomaganie nauki czytania, pisania i liczenia; - wspomaganie języka biernego i czynnego poprzez wspólne rozmowy oraz pracę z tekstem; - wdrażanie do budowania kilkuzdaniowej wypowiedzi spójnej i logicznej; - ćwiczenia umiejętności pracy z tekstem; - ćwiczenie liczenia pamięciowego; - wydłużanie czasu koncentracji uwagi; - rozwijanie myślenia matematyczno-logicznego; - wdrażanie do wypełniania obowiązków szkolnych i przestrzegania obowiązujących norm społecznych .Studium przypadku umożliwia poznanie nam przypadków skrajnych, odstających od innych, znanych.. Metoda, techniki i narzędzia badawcze 2.4.. Celem pracy jest opracowanie pewnego rodzaju poradnika (kompendium, zbioru zasad/procedur postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, modelu opieki pielęgniarskiej), który byłby pomocny studentom lub pielęgniarkom.czterech semestrach wykonaniem pracy dyplomowej magisterskiej.. Odwołaj się do przytoczonych autorytetów w Twojej dziedzinie nauki, wypisz główne teorie, które wiążą się z tematem Twojej pracy.. Ich charakter jest zbliżony do badań jakościowych.. W tej metodzie bada się konkretnego człowieka, wydarzenie, zjawisko, proces z nim związany, przebieg choroby.. Praca licencjacka jest pracą z zastosowaniem metody studium przypadku (przypadek kliniczny lub w środowiskowej opiece zdrowotnej).. Problemy badawcze i/lub hipotezy badawcze 2.3.. Metoda studium przypadku polega na analizie konkretnych, wyodrębnionych zdarzeń i osób.. Pi śmiennictwo Streszczenie pracy, aneks, spis tabel i rycin, o świadczenia s ą zamieszczone w pracy na samym ko ńcu i nie zawieraj ą numeracji.pracę dyplomową - licencjacką, o charakterze pracy poglądowej (przeglądowej), badawczej (empirycznej) lub kazuistycznej (studium indywidualnego przypadku).. Obecnie zgodnie ze standardem kształcenia promuje się prace licencjackie typu kazuistycznego.. Podsumowanie/dyskusja 5.. Możliwość wykorzystania pracy w praktyce zawodowej.Zastanawiając się, jak napisać zakończenie pracy licencjackiej, warto jednak, abyś sięgnął po ciekawy przykład, a jeśli jesteś wciąż na etapie koncepcyjnym pracy, np. z zakresu psychologii, przyjrzał się także próbce tego rodzaju pracy.. Jego konstrukcja jest poprawna.. Tego, jak prawidłowo określić cel badań w swojej pracy licencjackiej i magisterskiej, dowiesz się z tego artykułu.Studium przypadku to dobra, choć trudna metoda badawcza.. W przypadku pracy doktorskiej wstęp jest znacznie bardziej rozszerzony, a przeprowadzany w tym zakresie dyskurs mocno pogłębiony.studiów.. Wykaz fotografii 10.. II część pracy przedstawia etiologię, objawy i metody usprawniania pacjenta z mózgowym porażeniem dziecięcym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt