Przyczynę ruchu płyt litosfery

Pobierz

poleca82% Geografia .Tektonika płyt litosfery .. -ruchy górotwórcze.. W roku 1912 niemiecki geofizyk Alfred Wegener ogłosił teorię dryfu kontynentów.. Odpowiedź została zedytowana [Pokaż poprzednią odpowiedź] 5.. Proces rozprzestrzeniania się dna oceanicznego wywołany jest występowaniem w obrębie płaszcza Ziemi prądów konwekcyjnych.. Magma bliżej jądra jest cieplejsza niż magma bliżej skorupy .Przyczynami są: ruchy konwekcyjne magmy w płaszczu Ziemi.. zmiana poziomu wody wszechoceanu.Sa spowodowane powstającą w plaszczu Ziemi konwekcją.. Płyty mogą być biernie poruszane przez prądy konwekcyjne lub same stanowić część strumienia konwekcyjnego (w przypadku płyt ulegających subdukcji).. Liczę na rozbudowane wyjaśnienie.. Teoria płyt litosfery wiąże je ze strefami subdukcji oraz krawędziami płyt.Nieustanny ruch płyt litosfery ma miejsce przez strukturę wnętrza Ziemi.. Ścieranie, rozrywanie i przesuwanie się płyt litosfery wywołuje szereg zjawisk natury tektonicznej .. - Wraz ze wzrostem głębokości, a w - Pytania i odpowiedzi - GeografiaTrzęsienia ziemi były i są szczególnie analizowane przez naukowców, którzy wiążą je z procesami zachodzącymi we wnętrzu Ziemi.. Treści przedstawiane na lekcji: 29.01.2014 o 20:54.Ruch płyt litosfery spowodowany jest konwekcją cieplną w płaszczu Ziemi.. Ciepło z jądra przenika do płaszcza Ziemi i sprawia, że magma w płaszczu Ziemi ma różną temperaturę..

Wyjaśnij co jest przyczyną ruchu płyt litosfery.

Następstwa: -trzęsienia ziemi.. naprężenia na granicach płyt tektonicznych.. Według niego istniejący w przeszłości jeden superkontynent, Pangea, pod wpływem powolnych ruchów litosfery na cięższej, plastycznej magmie znajdującej się w astenosferze, rozpadł się na kilka części.. Podczas .Przyczyny ruchy płyt litosfery RUCHY GÓROTWÓRCZE to ruchy polegające na fałdowaniu i tworzeniu się skał Są to procesy wewnętrzne mające źródło w głębi .. ziemi deflacja działalność lodowców działalność wiatru góry fałdowe góry zrębowe rodzaje ruchów społecznych ruch społeczny ruchy społeczne.. Liczne dowody wskazują na istnienie stref konwergencji i dywergencji płyt kontynentalnych.. zad2 -trzęsienia ziemi -wulkanizm -ruchy górotwórcze zad3 2 płyty odsówają się od siebie a skała z płaszcza ziemi podnosi się do powierzchni pomiędzy płyty i tworzy w ten sposób skorupe w formie grzbietu oceanicznego.Liniowy ruch płyt można wyjaśnić sposobem, w jaki proces konwekcji tworzy jednostki masy płynnej lub komórki, które z kolei poruszają się w różnych kierunkach, jak widać na poniższym rysunku: .. Strefy te istnieją w zbieżnych strefach granic płyt, gdzie jedna płyta litosfery oceanicznej zbiega się z inną płytą.. Rejestracja.. Unoszące się z wnętrza Ziemi masy rozgrzanej materii po dotarciu do sztywnych płyt litosfery rozpływają się na boki, rozrywając i rozsuwając sąsiadujące płyty.Przemieszczanie się płyt jest efektem rozrastania się dna oceanicznego - procesu polegającego na tworzeniu się nowej litosfery oceanicznej w strefach akrecji..

Przyczyny ruchu i podziału litosfery na płyty.

- Przyczyną ruchu płyt litosfery są - Pytania i odpowiedzi - GeografiaTeoria dryfu kontynentów (teoria Wegenera) W 1912 r. niemiecki geofizyk Alfred Wegener przedstawił teorię dryfu kontynentów.. - Generalnie za przyczynę ruchu i podziału skorupy ziemskiej na płyty - Pytania i odpowiedzi - Geografia .. Przyczyny ruchu i podziału litosfery na płyty.. -wirowe ruchy ziemi rozrywają płyty i powodują ich ruch.. Do obliczania prędkości ruchu płyt wykorzystuje się na ogół badania paleomagnetyzmu dna oceanicznego.Teoria ruchu płyt litosfery należy do powszechnie respektowanych.. przyczyna ruchu plyt litosfery sa prady cieplne, ktore wystepuja we wnetrzu ziemi.Ruch płyt litosfery spowodowany jest konwekcją cieplną w płaszczu Ziemi.. Porównując kształt linii brzegowej poszczególnych kontynentów doszedł do wniosku, że stanowiły one niegdyś jedną całość.. przemiany materii na granicy astenosfery i litosfery.. Ruch płyt bada się prowadząc badania paleomagnetyzmu dna oceanicznego.Agnes7..

... Wyjaśnij, co jest przyczyną ruchu płyt litosfery.

Wielki ląd uległ podziałowi i .Odpowiedzi (2) vilqu.. Ruch płyt powodują prądy konwekcyjne,Efektem ruchów płyt są trzęsienia ziemi, wybuchy wulkaniczneoraz ruchy górotwórcze.. Stwierdził w niej, że kontynenty poruszają się względem siebie.. -wpływ grawitacji Księżyca.. 2010-05-23 13:50:44 HELP podaj przyczyn ruchu płyt litosfery wymień nazwy procesów będących efektem ruchu płyt litosfery wyjaśni dlaczego dno oceanu atlantyckiego rozszerza się 2010-03-20 17:39:38Główną przyczyną ruchu płyt litosfery są prądy konwekcyjne prądy konwekcyjne w płaszczu ziemskim.. Zachodzą one z reguły w strefach dyslokacyjnych skorupy ziemskiej, w miejscach wielkich uskoków.. Logowanie.. Płyty mogą być biernie poruszane przez prądy konwekcyjne lub same stanowić część strumienia konwekcyjnegoPrzyczyny ruchu płyt litosfery - prądy konwekcyjne Najgorętszą częścią Ziemi jest jądro.. Są to ruchy materii w płaszczu ziemskim, powstające w wyniku różnicy temperatury pomiędzy jądrem Ziemi a skorupą.. Przyczyną ruchów płyt litosfery są prądy konwekcyjne w atmosferze.. Cele: Uczeń: - potrafi wyjaśnić mechanizm teorii tektoniki płyt litosfery; - potrafi wskazać na mapie strefy subdukcji, spredingu i kolizji; - zna nazwy i miejsce występowania płyt tektonicznych na Ziemi; - wyjaśnia zjawisko izostazji, ruchów talasogenicznych i epejrogenicznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt